See other templatesSee other templates
Menu

เข้าสู่ระบบ

 • A1.jpg
 • B2.jpg
 • C3.jpg
 • D4.jpg
 • EE.jpg

ข้าราชการ

 นางสาวอรณิชชา สังข์มณี

นางสาวอรณิชชา สังข์มณี

ผู้อำนวยการ

 นางมณัญญา เบ็ญจธรรม

นางมณัญญา เบ็ญจธรรม

ครู คศ.๒

 นางสาวภคินี นาวา

นางสาวภคินี นาวา

ครู
 นางสาวขวัญกมล เทียมทอง

นางสาวขวัญกมล เทียมทอง

ครู
 นางสาวสุพัตรา ยาวิชัย

นางสาวสุพัตรา ยาวิชัย

ครู
 นางศุภวรรณ ศรีอุบล

นางศุภวรรณ ศรีอุบล

ครู
 นางสาวสุภาพร คำภักดี

นางสาวสุภาพร คำภักดี

ครู
 นางสาวมณีวรรณ แซ่ตั้ง

นางสาวมณีวรรณ แซ่ตั้ง

ครู
 นายกิตติ บุญเรือง

นายกิตติ บุญเรือง

ครู
นางสาวสุรัตน์ติกานต์ เพ็ชรสว่าง

นางสาวสุรัตน์ติกานต์ เพ็ชรสว่าง

ครู
 นางสาวปุณยธร กลัดทอง

นางสาวปุณยธร กลัดทอง

ครู
นางสาวกมลศิรินัช ศรีวัง

นางสาวกมลศิรินัช ศรีวัง

ครู
นางสาวจุไรลักษณ์ คาบพิมาย

นางสาวจุไรลักษณ์ คาบพิมาย

ครูผู้ช่วย
นายวิชายศ หรรษา

นายวิชายศ หรรษา

ครูผู้ช่วย
นายพงษ์นารายณ์ สาลี

นายพงษ์นารายณ์ สาลี

ครูผู้ช่วย
นางสาวเสาวลักษณ์ จัดวงษ์

นางสาวเสาวลักษณ์ จัดวงษ์

ครูผู้ช่วย
นางสาวปริตตสุภา สืบพิลา

นางสาวปริตตสุภา สืบพิลา

ครูผู้ช่วย
นางสาวชลธิชา ศรีสมรส

นางสาวชลธิชา ศรีสมรส

ครูผู้ช่วย
นางสาวกนกวรรณ ทาเขียว

นางสาวกนกวรรณ ทาเขียว

ครูผู้ช่วย
นางสาวณฐอร กันทรนารา

นางสาวณฐอร กันทรนารา

ครูผู้ช่วย
นายนฤพัธ์ เมืองโคตร

นายนฤพัธ์ เมืองโคตร

ครูผู้ช่วย
นางสาวปรารถนา มีคลองโยง

นางสาวปรารถนา มีคลองโยง

ครูผู้ช่วย

พนักงานราชการ

 ว่าที่.ตร.กัญญามาศ ชาญเกียรติพงศา

ว่าที่.ตร.กัญญามาศ ชาญเกียรติพงศา

พนักงานราชการ
นางสาวพิชญ์ฌาพัชร์ ธีระปรีชา

นางสาวพิชญ์ฌาพัชร์ ธีระปรีชา

พนักงานราชการ
นายวชิร มนต์คาถา

นายวชิร มนต์คาถา

พนักงานราชการ
นางสาวอรัญทิพย์ ชะตางาม

นางสาวอรัญทิพย์ ชะตางาม

พนักงานราชการ
นางสาวทิพวัลย์ ทรัพย์ประเสริฐ

นางสาวทิพวัลย์ ทรัพย์ประเสริฐ

พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นขจร

นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นขจร

ครูอัตราจ้าง
นางสาวกัลกร ธรรมศร

นางสาวกัลกร ธรรมศร

ครูอัตราจ้าง
นายปรัชญา จริงวาจา

นายปรัชญา จริงวาจา

ครูอัตราจ้าง
นางสาวนุชนาฏ ป้องทองสกุล

นางสาวนุชนาฏ ป้องทองสกุล

ครูอัตราจ้าง
นางสาววรัญญา เอี่ยมสำอางค์

นางสาววรัญญา เอี่ยมสำอางค์

ธุรการ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 นางสาวสุกัญญา ดีศรี

นางสาวสุกัญญา ดีศรี

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายรัตนวิทย์ สีแดง

นายรัตนวิทย์ สีแดง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวจันทนา เชื้อแย้ม

นางสาวจันทนา เชื้อแย้ม

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวสุพรรณนิกา อ่ำคง

นางสาวสุพรรณนิกา อ่ำคง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 นางสาวสุชาดา พาบัว

นางสาวสุชาดา พาบัว

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 นางสาวชลเดช โคตพันธ์

นางสาวชลเดช โคตพันธ์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางชลธิชา ศิลธรรม

นางชลธิชา ศิลธรรม

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางอัมพวา ไชยกุล

นางอัมพวา ไชยกุล

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางธนพร ตาทอง

นางธนพร ตาทอง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายเอกสิทธิ์ จรัญญา

นายเอกสิทธิ์ จรัญญา

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวพัชรินทร์ สีมาจารย์

นางสาวพัชรินทร์ สีมาจารย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวเกษอารี สมเสนาะ

นางสาวเกษอารี สมเสนาะ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายนัฐพงศ์ มีอนันต์

นายนัฐพงศ์ มีอนันต์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายนพเนตร ศรีแก้ว

นายนพเนตร ศรีแก้ว

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวเวฑิตา สงค์ไมล์

นางสาวเวฑิตา สงค์ไมล์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ข้อมูลสารสนเทศ

เผยแพร่งานวิจัย

กิจกรรมเด่น

ผู้ที่กำลังออนไลน์อยู่ในขณะนี้

มี 21 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

125611
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดมา
127
320
447
122475
9647
4806
125611

หมายเลขของเครื่องท่าน: 3.228.10.17
2020-09-28 08:32

แผนที่ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ

Go to top

 Valid CSS!Valid CSS!