See other templatesSee other templates
Menu

เข้าสู่ระบบ

  • acha.jpg
  • facebook.jpg
  • Untitled-1.jpg

ข้าราชการ

 นางสาวอรณิชชา สังข์มณี

นางสาวอรณิชชา สังข์มณี

ผู้อำนวยการ

 นางมณัญญา เบ็ญจธรรม

นางมณัญญา เบ็ญจธรรม

ครู คศ.๒
 นายมานพ เทพบุตร

นายมานพ เทพบุตร

ครู คศ.๒
 นางสาวภคินี นาวา

นางสาวภคินี นาวา

ครู
 นางสาวขวัญกมล เทียมทอง

นางสาวขวัญกมล เทียมทอง

ครู
 นางณัสตรี สังขะพงษ์

นางณัสตรี สังขะพงษ์

ครู
 นางสาวพัชรมัย สีขาว

นางสาวพัชรมัย สีขาว

ครู
 นางสาวสุภาพร คำภักดี

นางสาวสุภาพร คำภักดี

ครู
 นางสาวสุพัตรา ยาวิชัย

นางสาวสุพัตรา ยาวิชัย

ครู
 นางศุภวรรณ ศรีอุบล

นางศุภวรรณ ศรีอุบล

ครู
 นางสาวมณีวรรณ แซ่ตั้ง

นางสาวมณีวรรณ แซ่ตั้ง

ครูผู้ช่วย
 นายกิตติ บุญเรือง

นายกิตติ บุญเรือง

ครูผู้ช่วย
นางสาวสุรัตน์ติกานต์ เพ็ชรสว่าง

นางสาวสุรัตน์ติกานต์ เพ็ชรสว่าง

ครูผู้ช่วย
นางสาวปุณยธร กลัดทอง

นางสาวปุณยธร กลัดทอง

ครูผู้ช่วย
นางสาวกมลศิรินัช ศรีวัง

นางสาวกมลศิรินัช ศรีวัง

ครูผู้ช่วย
นางสาวจุไรลักษณ์ คาบพิมาย

นางสาวจุไรลักษณ์ คาบพิมาย

ครูผู้ช่วย

พนักงานราชการ

 ว่าที่ร้อยตรีชัชชัย เขียวขจร

ว่าที่ร้อยตรีชัชชัย เขียวขจร

พนักงานราชการ
 นางสาวปรารถนา มีคลองโยง

นางสาวปรารถนา มีคลองโยง

พนักงานราชการ
 ว่าที่.ตร.กัญญามาศ ชาญเกียรติพงศา

ว่าที่.ตร.กัญญามาศ ชาญเกียรติพงศา

พนักงานราชการ
 นางสาวชลธิชา ศรีสมรส

นางสาวชลธิชา ศรีสมรส

พนักงานราชการ
นางสาวพิชญ์ฌาพัชร์ ธีระปรีชา

นางสาวพิชญ์ฌาพัชร์ ธีระปรีชา

พนักงานราชการ
นางสาวสุจิตรตรา โสโยธา

นางสาวสุจิตรตรา โสโยธา

พนักงานราชการ
นายวชิร มนต์คาถา

นายวชิร มนต์คาถา

พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นขจร

นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นขจร

ครูอัตราจ้าง
 นางสาวอรัญทิพย์ ชะตางาม

นางสาวอรัญทิพย์ ชะตางาม

ครูอัตราจ้าง
  นางสาวทัศนีย์ ใจเพชร

นางสาวทัศนีย์ ใจเพชร

ครูอัตาจ้าง
นางสาวทิพวัลย์ ทรัพย์ประเสริฐ

นางสาวทิพวัลย์ ทรัพย์ประเสริฐ

ครูอัตราจ้าง
นางสาวกัลกร ธรรมศร

นางสาวกัลกร ธรรมศร

ครูอัตราจ้าง
นายนฤพันธ์ เมืองโคตร

นายนฤพันธ์ เมืองโคตร

ครูอัตราจ้าง
นายปรัชญา จริงวาจา

นายปรัชญา จริงวาจา

ครูอัตราจ้าง
นางสาววรัญญา เอี่ยมสำอางค์

นางสาววรัญญา เอี่ยมสำอางค์

ธุรการ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 นางสาวสุกัญญา ดีศรี

นางสาวสุกัญญา ดีศรี

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 นางสาวรวิวรรณ วัฒนสิทธิ์

นางสาวรวิวรรณ วัฒนสิทธิ์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 นายยุทธการ ส่างน้อย

นายยุทธการ ส่างน้อย

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวจันทนา เชื้อแย้ม

นางสาวจันทนา เชื้อแย้ม

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวสุมินตรา อรัญกานนท์

นางสาวสุมินตรา อรัญกานนท์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวสุพรรณนิกา อ่ำคง

นางสาวสุพรรณนิกา อ่ำคง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางชลธิชา ศิลธรรม

นางชลธิชา ศิลธรรม

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวเหนือสุชา โมงขุนทด

นางสาวเหนือสุชา โมงขุนทด

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายธีรยุทธ พงษ์ประดิษฐ์

นายธีรยุทธ พงษ์ประดิษฐ์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวนุชนาฏ ป้องทองสกุล

นางสาวนุชนาฏ ป้องทองสกุล

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางอัมพวา ไชยกูล

นางอัมพวา ไชยกูล

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายนพเนตร  ศรีแก้ว

นายนพเนตร ศรีแก้ว

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางธนพร ตาทอง

นางธนพร ตาทอง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางรัชภร ซื่อตรง

นางรัชภร ซื่อตรง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายเอกสิทธิ์ จรัญญา

นายเอกสิทธิ์ จรัญญา

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวเกษอารี สมเสนาะ

นางสาวเกษอารี สมเสนาะ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายนัฐพงศ์ มีอนันต์

นายนัฐพงศ์ มีอนันต์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวพัชรินทร์ สีมาจารย์

นางสาวพัชรินทร์ สีมาจารย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายวิวัฒน์ แดงขำ

นายวิวัฒน์ แดงขำ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายช่วงชัย พิมพาลัย

นายช่วงชัย พิมพาลัย

นักการภารโรง
นายระทิน ไพรสูนย์

นายระทิน ไพรสูนย์

ยาม
นางวาสนา ปิ่นเกตุ

นางวาสนา ปิ่นเกตุ

แม่ครัว

เผยแพร่ประชาสัมพัันธ์

Menu

ข้อมูลสารสนเทศ

เผยแพร่งานวิจัย

กิจกรรมเด่น

ผู้ที่กำลังออนไลน์อยู่ในขณะนี้

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

035655
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดมา
39
93
157
35131
1301
1683
35655

หมายเลขของเครื่องท่าน: 54.225.55.174
2018-08-21 15:34

แผนที่ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ

Go to top

 Valid CSS!Valid CSS!