See other templatesSee other templates
Menu

เข้าสู่ระบบ

 • A1.jpg
 • B2.jpg
 • C3.jpg
 • D4.jpg
 • EE.jpg

ผู้อำนวยการ

 นางสาวอรณิชชา สังข์มณี

นางสาวอรณิชชา สังข์มณี

ผู้อำนวยการ

 

บริหารงานวิชาการ

นางสาวสุพัตรา ยาวิชัย

นางสาวสุพัตรา ยาวิชัย

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวกุลนิษฐ์  จันทร์สด

นางสาวกุลนิษฐ์ จันทร์สด

พนักงานราชการ
นางสาวมณีวรรณ แซ่ตั้ง

นางสาวมณีวรรณ แซ่ตั้ง

ครู
นางสาวชลธิชา ศรีสมรส

นางสาวชลธิชา ศรีสมรส

ครูผู้ช่วย
นางสาวกนกวรรณ ทาเขียว

นางสาวกนกวรรณ ทาเขียว

ครูผู้ช่วย
นางสาวปรารถนา มีคลองโยง

นางสาวปรารถนา มีคลองโยง

ครูผู้ช่วย
นางสาวณฐอร กันทรนารา

นางสาวณฐอร กันทรนารา

ครูผู้ช่วย
นางสาวสุรัตน์ติกานต์ เพ็ชรสว่าง

นางสาวสุรัตน์ติกานต์ เพ็ชรสว่าง

ครู

 

บริหารงานบุคคล

นางสาวปุณยธร กลัดทอง

นางสาวปุณยธร กลัดทอง

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวเสาวลักษณ์ จัดวงษ์

นางสาวเสาวลักษณ์ จัดวงษ์

ครูผู้ช่วย

 

บริหารงานทั่วไป

นายกิตติ บุญเรือง

นายกิตติ บุญเรือง

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

 นางสาวปริตตสุภา สืบพิลา

นางสาวปริตตสุภา สืบพิลา

ครูผู้ช่วย
งานนโยบายและแผน
นายวิชายศ หรรษา

นายวิชายศ หรรษา

ครูผู้ช่วย
งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
นายวชิร มนต์คาถา

นายวชิร มนต์คาถา

ครูผู้ช่วย
งานอาคารสถานที่
นางสาวทิพวัลย์ ทรัพย์ประเสริฐ

นางสาวทิพวัลย์ ทรัพย์ประเสริฐ

พนักงานราชการ
งานทั่วไป
นางสาววรัญญา เอี่อมสำอางค์

นางสาววรัญญา เอี่อมสำอางค์

ธุรการ
นายพงษ์นารายณ์ สาลี

นายพงษ์นารายณ์ สาลี

ครูผู้ช่วย
งานยานพาหนะ
นายนฤพันธ์ เมืองโคตร

นายนฤพันธ์ เมืองโคตร

ครูผู้ช่วย
งานสัมพันธ์ชุมชน

 

งานประกันคุณภาพ

นางสาวชลธิชา ศรีสมรส

นางสาวชลธิชา ศรีสมรส

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

 

บริหารงานแผนและงบประมาณ

นางมนัญญา เบ็ญจธรรม

นางมนัญญา เบ็ญจธรรม

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณ

นางสาวกมลศิริณัช ศรีวัง

นางสาวกมลศิริณัช ศรีวัง

ครู
งานบัญชี
นายวิชายศ หรรษา

นายวิชายศ หรรษา

ครูผู้ช่วย
งานพัสดุ
 นางสาวมานิตา ศรีศิลา

นางสาวมานิตา ศรีศิลา

ครูผู้ช่วย
งานพัสดุ
นางสาวจุไรลักษณ์ คาบพิมาย

นางสาวจุไรลักษณ์ คาบพิมาย

ครู
งานการเงิน
นางวารุณี คงมั่นกลาง

นางวารุณี คงมั่นกลาง

ครูผู้ช่วย
งานการเงิน
นางสิริกาญจน์ สุขศิลามณี

นางสิริกาญจน์ สุขศิลามณี

ครูผู้ช่วย
งานพัสดุ

 

หน่วยบริการประจันตคาม

นางสาวอรัญทิพย์ ชะตางาม

นางสาวอรัญทิพย์ ชะตางาม

พนักงานราชการ
หัวหน้าหน่วยบริการประจันตคาม

นางสาวรวิวรรณ วัฒนสิทธิ์

นางสาวรวิวรรณ วัฒนสิทธิ์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายธีรยุทธ พงษ์ประดิษฐ์

นายธีรยุทธ พงษ์ประดิษฐ์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอศรีมหาโพธิ

นางสาวนวพร  ธีระปรีชา

นางสาวนวพร ธีระปรีชา

ครูผู้ช่วย
หัวหน้าหน่วยบริการศรีมหาโพธิ์

นางรัชภร ซื่อตรง

นางรัชภร ซื่อตรง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวเกษอารี สมเสนาะ

นางสาวเกษอารี สมเสนาะ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอำเภอศรีมโหสถ

นางสาวนุชนาฏ ป้องทองสกุล

นางสาวนุชนาฏ ป้องทองสกุล

พนักงานราชการ
หัวหน้าหน่วยบริการศรีมโหสถ

นางสาวเหนือสุชา โมงขุนทด

นางสาวเหนือสุชา โมงขุนทด

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ข้อมูลสารสนเทศ

เผยแพร่งานวิจัย

กิจกรรมเด่น

ผู้ที่กำลังออนไลน์อยู่ในขณะนี้

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

143997
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดมา
182
218
1014
141821
659
5565
143997

หมายเลขของเครื่องท่าน: 3.216.79.60
2020-12-03 21:28

แผนที่ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ

Go to top

 Valid CSS!Valid CSS!