See other templatesSee other templates
Menu

เข้าสู่ระบบ

 • A1.jpg
 • B2.jpg
 • C3.jpg
 • D4.jpg
 • EE.jpg

อัพเดทข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c-2

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทย

ขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 (พระบรมเชษฐาธิราช) ซึ่งขณะนั้นพระองค์มีพระชนมายุเพียง 19 พรรษาเท่านั้น ทรงเป็น “กษัตริย์หนุ่ม” มิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ซึ่งช่วงเวลาก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นครองราชย์นั้นมีเรื่องราวบางส่วนที่น่าสนใจรวบรวมไว้พอสังเขป ดังนี้

เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช

ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงประกาศสละราชสมบัติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พุทธศักราช 2477 รัฐบาลไทยในขณะนั้น ได้กราบทูลเชิญ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล ซึ่งเป็นพระบรมเชษฐาธิราช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ เป็นกษัตริย์ลำดับที่ 8 แห่งบรมราชวงศ์จักรี

ภายหลังจากที่พระบรมเชษฐาธิราช เสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้ว ในวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2478 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้รับสถาปนาฐานันดรศักดิ์ขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช

เสด็จเยี่ยมประเทศไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงใช้ชีวิตวัยเยาว์ศึกษาอยู่ในต่างประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่ ในปีพุทธศักราช 2481 ขณะทรงพระชนมายุ 11 พรรษา ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 (พระบรมเชษฐาธิราช) ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินกลับมาเยี่ยมประเทศไทย ในครั้งนั้นทรงประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน หลังจากเสด็จฯ ประทับในประเทศไทยเป็นเวลา 2 เดือน จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อไปศึกษาต่ออีกครั้ง

%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c-3

การศึกษาในระดับสูง

ครั้นถึงปีพุทธศักราช 2488 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงสอบไล่ได้ บาคคาโลเรอาต์ (Baccalaureat) ที่โรงเรียนยิมนาสเดอโลซานน์ (Gymnase de Lausanne) ในครั้งนั้นพระองค์ทรงได้รับประกาศณียบัตร บาเซอร์เลีย เอสเลตรส์ (BachelieresLettres)

และในปีเดียวกันนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเข้ารับการศึกษาระดับสูงต่อ ณ มหาวิทยาลัยโลซานน์ โดยทรงศึกษาในแขนงวิชาสหวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

เสด็จนิวัติสู่ประเทศไทย

ในปีพุทธศักราช 2482 ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงประทับอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยตลอดจนกระทั่งสงครามสงบลง

และในปีพุทธศักราช 2488  ทางรัฐบาลได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งขณะนั้นทรงพระชนมายุครบ 20 พรรษา เสด็จฯ กลับมาประทับเป็นมิ่งขวัญของชาวไทย และทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในฐานะองค์พระประมุขของชาติด้วยพระองค์เอง ซึ่งในการเสด็จนิวัติสู่ประเทศไทยในครั้งนี้ ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีโอกาสนิวัติกลับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง พระองค์ทรงเสด็จฯ ถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2488 อันตรงกับวันพระราชสมภพ ซึ่งทรงมีพระชนมายุครบ 18 ปีบริบูรณ์

%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c

ร้อยโทเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช

ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้ทรงมีโอกาสนิวัติสู่ประเทศไทย ในปีพุทธศักราช 2488 พร้อมด้วยพระบรมเชษฐาและพระบรมราชชนนีนั้น ต่อมาในวันที่ 20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2589 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 (พระบรมเชษฐาธิราช) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช เป็น ร้อยโท เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 1 กองพันที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์

ตามเสด็จพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงตามเสด็จพระบรมเชษฐาธิราชไปประกอบพระราชกรณียกิจทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นการไปเยี่ยมเกษตรกรในจังหวัดใกล้เคียง เช่น นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา หรือเมื่อครั้งทรงเสด็จฯ เยี่ยมชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นครั้งแรก ณ สำเพ็ง จ.พระนคร เมื่อ พ.ศ.2489 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (พระเชษฐาภคินี) ได้ทรงตรัสไว้ในหนังสือ “เจ้านายเล็ก ๆ ยุวกษัตริย์” โดยบรรยายไว้ใต้พระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงกล้องถ่ายภาพว่า “ช่างภาพที่ติดตามทุกหนทุกแห่ง และฝึกอาชีพเป็นกษัตริย์โดยไม่รู้ตัว”

ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือพระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, หนังสือ “เจ้านายเล็ก ๆ ยุวกษัตริย์”

แหล่งเรียนรู้ภายใน

ผู้อำนวยการ

นางสาวอรณิชชา  สังข์มณี

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโรงเรียน

ลงทะเบียนสมัครสมาชิก

ข้อมูลสารสนเทศ

เผยแพร่งานวิจัย

กิจกรรมเด่น

พูดคุยกับเราออนไลน์

There are no posts in the Shoutbox

Cancel

ผู้ที่กำลังออนไลน์อยู่ในขณะนี้

มี 30 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

169189
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดมา
83
137
659
156020
15101
4902
169189

หมายเลขของเครื่องท่าน: 34.234.223.227
2021-02-25 06:53

สถิติการใช้งานเว็บบอร์ด

 • สมาชิกทั้งหมด:5
 • สมาชิกล่าสุด:madisonbracewell2
 • จำนวนโพสต์:1
 • จำนวนกระทู้:1
 • หมวดเซ็กชั่นทั้งหมด:2
 • หมวดหมู่ทั้งหมด:10
 • กระทู้ใหม่วันนี้:0
 • กระทู้ใหม่เมื่อวาน:0
 • ตอบกระทู้วันนี้:0
 • ตอบกระทู้เมื่อวาน0

แผนที่ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ

ป้ายประกาศ 1

ป้ายประกาศ 2

ป้ายประกาศ 3

 

Go to top

 Valid CSS!Valid CSS!