See other templatesSee other templates
Menu

เข้าสู่ระบบ

 • A2.jpg
 • A3.jpg
 • B1.jpg
 • C3.jpg
 • D4.jpg

อัพเดทข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c-2

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทย

ขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 (พระบรมเชษฐาธิราช) ซึ่งขณะนั้นพระองค์มีพระชนมายุเพียง 19 พรรษาเท่านั้น ทรงเป็น “กษัตริย์หนุ่ม” มิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ซึ่งช่วงเวลาก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นครองราชย์นั้นมีเรื่องราวบางส่วนที่น่าสนใจรวบรวมไว้พอสังเขป ดังนี้

เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช

ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงประกาศสละราชสมบัติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พุทธศักราช 2477 รัฐบาลไทยในขณะนั้น ได้กราบทูลเชิญ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล ซึ่งเป็นพระบรมเชษฐาธิราช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ เป็นกษัตริย์ลำดับที่ 8 แห่งบรมราชวงศ์จักรี

ภายหลังจากที่พระบรมเชษฐาธิราช เสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้ว ในวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2478 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้รับสถาปนาฐานันดรศักดิ์ขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช

เสด็จเยี่ยมประเทศไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงใช้ชีวิตวัยเยาว์ศึกษาอยู่ในต่างประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่ ในปีพุทธศักราช 2481 ขณะทรงพระชนมายุ 11 พรรษา ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 (พระบรมเชษฐาธิราช) ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินกลับมาเยี่ยมประเทศไทย ในครั้งนั้นทรงประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน หลังจากเสด็จฯ ประทับในประเทศไทยเป็นเวลา 2 เดือน จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อไปศึกษาต่ออีกครั้ง

%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c-3

การศึกษาในระดับสูง

ครั้นถึงปีพุทธศักราช 2488 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงสอบไล่ได้ บาคคาโลเรอาต์ (Baccalaureat) ที่โรงเรียนยิมนาสเดอโลซานน์ (Gymnase de Lausanne) ในครั้งนั้นพระองค์ทรงได้รับประกาศณียบัตร บาเซอร์เลีย เอสเลตรส์ (BachelieresLettres)

และในปีเดียวกันนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเข้ารับการศึกษาระดับสูงต่อ ณ มหาวิทยาลัยโลซานน์ โดยทรงศึกษาในแขนงวิชาสหวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

เสด็จนิวัติสู่ประเทศไทย

ในปีพุทธศักราช 2482 ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงประทับอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยตลอดจนกระทั่งสงครามสงบลง

และในปีพุทธศักราช 2488  ทางรัฐบาลได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งขณะนั้นทรงพระชนมายุครบ 20 พรรษา เสด็จฯ กลับมาประทับเป็นมิ่งขวัญของชาวไทย และทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในฐานะองค์พระประมุขของชาติด้วยพระองค์เอง ซึ่งในการเสด็จนิวัติสู่ประเทศไทยในครั้งนี้ ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีโอกาสนิวัติกลับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง พระองค์ทรงเสด็จฯ ถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2488 อันตรงกับวันพระราชสมภพ ซึ่งทรงมีพระชนมายุครบ 18 ปีบริบูรณ์

%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c

ร้อยโทเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช

ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้ทรงมีโอกาสนิวัติสู่ประเทศไทย ในปีพุทธศักราช 2488 พร้อมด้วยพระบรมเชษฐาและพระบรมราชชนนีนั้น ต่อมาในวันที่ 20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2589 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 (พระบรมเชษฐาธิราช) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช เป็น ร้อยโท เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารราบที่ 1 กองพันที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์

ตามเสด็จพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงตามเสด็จพระบรมเชษฐาธิราชไปประกอบพระราชกรณียกิจทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นการไปเยี่ยมเกษตรกรในจังหวัดใกล้เคียง เช่น นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา หรือเมื่อครั้งทรงเสด็จฯ เยี่ยมชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นครั้งแรก ณ สำเพ็ง จ.พระนคร เมื่อ พ.ศ.2489 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (พระเชษฐาภคินี) ได้ทรงตรัสไว้ในหนังสือ “เจ้านายเล็ก ๆ ยุวกษัตริย์” โดยบรรยายไว้ใต้พระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงกล้องถ่ายภาพว่า “ช่างภาพที่ติดตามทุกหนทุกแห่ง และฝึกอาชีพเป็นกษัตริย์โดยไม่รู้ตัว”

ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือพระราชธรรม พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, หนังสือ “เจ้านายเล็ก ๆ ยุวกษัตริย์”

แหล่งเรียนรู้ภายใน

ผู้อำนวยการ

นางสาวอรณิชชา  สังข์มณี

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโรงเรียน

ลงทะเบียนสมัครสมาชิก

ข้อมูลสารสนเทศ

เผยแพร่งานวิจัย

กิจกรรมเด่น

พูดคุยกับเราออนไลน์

There are no posts in the Shoutbox

Cancel

ผู้ที่กำลังออนไลน์อยู่ในขณะนี้

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

216892
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดมา
86
329
1237
213781
5353
6221
216892

หมายเลขของเครื่องท่าน: 3.214.224.207
2021-10-28 16:02

สถิติการใช้งานเว็บบอร์ด

 • สมาชิกทั้งหมด:5
 • สมาชิกล่าสุด:madisonbracewell2
 • จำนวนโพสต์:1
 • จำนวนกระทู้:1
 • หมวดเซ็กชั่นทั้งหมด:2
 • หมวดหมู่ทั้งหมด:10
 • กระทู้ใหม่วันนี้:0
 • กระทู้ใหม่เมื่อวาน:0
 • ตอบกระทู้วันนี้:0
 • ตอบกระทู้เมื่อวาน0

แผนที่ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ

ป้ายประกาศ 1

ป้ายประกาศ 2

ป้ายประกาศ 3

 

Go to top

 Valid CSS!Valid CSS!