See other templatesSee other templates
Menu

เข้าสู่ระบบ

  • A.jpg
  • B.jpg
  • C.jpg
  • D.jpg
  • E5.jpg

ด้านที่  ๔  มาตรฐานด้านการศึกษา

1.   ส่งเสริมให้มีหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มที่สอดคล้องกับประเภทความพิการ

2.   ส่งเสริมให้มีการจัดหรือปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุขโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม

3.   ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย

4.   ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาอย่างเพียงพอ

5.   ส่งเสริมการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน

6.   ให้ความรู้จัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในโรงเรียนเรียนร่วม

7.   ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและประสานงานการจัดการศึกษา

ด้านที่  ๕  มาตรฐานด้านสังคมแห่งการเรียนรู้

1.   ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ

2.   ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในศูนย์ฯ กับครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่าย

3.   ส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมรับผิดชอบและช่วยเหลือคนพิการภายในท้องถิ่น

ด้านที่  ๖  มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ

1.   กำหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษครบทุกมาตรฐาน

2.   จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

3.   จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ

4.   ส่งเสริมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

5.   ส่งเสริมการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

6.   จัดทำรายงานประจำปีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในและเผยแพร่ต่อสาธาณชน

ข้อมูลสารสนเทศ

เผยแพร่งานวิจัย

กิจกรรมเด่น

ผู้ที่กำลังออนไลน์อยู่ในขณะนี้

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

058944
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดมา
106
151
644
57341
2377
3013
58944

หมายเลขของเครื่องท่าน: 54.91.71.108
2019-06-19 20:22

แผนที่ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ

Go to top

 Valid CSS!Valid CSS!