See other templatesSee other templates
Menu

เข้าสู่ระบบ

  • A1.jpg
  • B2.jpg
  • C3.jpg
  • D4.jpg
  • EE.jpg

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรีมีการจัดการศึกษาโดยยึดแนวทางการพัฒนาดังนี้

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการฟื้นฟูสมรรถภาพ จัดทำวิจัยในชั้นเรียนพัฒนาการใช้ IEP , IIP , IFSP  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

ด้านที่  ๒  มาตรฐานด้านครู

1.   ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับทักษะ ความรู้ โดยการจัดอบรมหรือศึกษาดูงานมีความเข้าใจปรัชญาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและสามารถประยุกต์ใช้ได้

2.   ส่งเสริมให้บุคลากร มีความเมตตาและอดทนต่อการเอาใจใส่ดูแลผู้เรียน รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรับรู้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับผู้เรียน

3.   ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวตามข้อกำหนดของการจัดทำแผนและมีการทบทวนแผนเป็นระยะ

4.   ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนโดยใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาได้ตรงตามความต้องการจำเป็นของผู้เรียน

5.   ส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือและวิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเข้าสู่ระบบช่วงเชื่อมต่อ

6.   ส่งเสริมและให้ความรู้ในการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน

7.   ส่งเสริมทำงานร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภาครัฐและเอกชน

ด้านที่  ๓  มาตรฐานด้านผู้บริหาร

1.   พัฒนาความรู้ ความสามารถ และการศึกษาในการเป็นผู้นำ โดยการนำวิธีการใหม่ๆมาเป็นหลักในการบริหารและปรับปรุงการดำเนินงาน

2.   ส่งเสริมระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

3.   ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง

4.   ส่งเสริมให้มีการประสานงานภาคีเครือข่าย ให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ

5.   ส่งเสริม กำกับ ติดตาม นิเทศ จัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการ    

 

ข้อมูลสารสนเทศ

เผยแพร่งานวิจัย

กิจกรรมเด่น

ผู้ที่กำลังออนไลน์อยู่ในขณะนี้

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

069249
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ตลอดมา
86
73
159
68583
2821
3291
69249

หมายเลขของเครื่องท่าน: 3.80.4.76
2019-09-23 06:13

แผนที่ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ

Go to top

 Valid CSS!Valid CSS!