เอกลักษณ์ : การมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายที่เข้มแข็ง